Allmänna villkor

Undersökningsplikt

När du tar emot ett fordon från Autocentralen AB har du en skyldighet att undersöka det för att säkerställa att det motsvarar det som överenskommits. Detta gäller både muntliga överenskommelser och det som finns angivet i köpeavtalet.

Om du upptäcker ett fel eller om ett fel borde ha upptäckts vid leveransen måste du reklamera det omedelbart efter leveransen. Om du reklamerar felet för sent kan du förlora din rätt att få det åtgärdat eller ersättning för det.

Garantier och felansvar

Om Autocentralen AB har lämnat garanti framgår det av köpeavtalet eller i en bifogad handling. Om det inte finns någon garanti svarar Autocentralen AB enligt konsumentköplagen för fel som fanns vid leveransen. Mot näringsidkare lämnas inga garantier.

Reklamation

Om du upptäcker ett fel på fordonet måste du reklamera det till Autocentralen AB inom en vecka från det att du upptäckte felet. Om du inte reklamerar felet inom en vecka förlorar du din rätt att få det åtgärdat eller ersättning för det.

Följder av fel

Autocentralen AB har rätt att välja var felet ska avhjälpas. Om du bor inom Stor-Stockholm ska du, om fordonet är körbart, transportera det till en anvisad verkstad. Om du inte bor inom Stor-Stockholm måste du själv hitta en lämplig verkstad som är godkänd av Autocentralen AB och, om fordonet är körbart, transportera det dit.

Autocentralen AB ersätter inte dig för inkomstbortfall eller hyrbil under tiden som felet avhjälps. Du har heller inte rätt att häva köpet på grund av ett fel som har uppstått.