Garantier

Giltighet

 • Garantin gäller för bilar som sålts av Autocentralen AB till konsumenter.
 • Garantin gäller inte för senare köpare.
 • Bilar som kostar under 30 000 kr lämnar vi inga garantier på.
 • Garantin gäller i 3 år från köptillfället.
 • Bilens ålder räknas från dagen för den första registreringen.

Omfattning

 • Garantin gäller för de trafiksäkerhetskomponenter som omfattas av den obligatoriska kontrollbesiktningen, med undantag för komponenter i system för avgasrening.
 • Garantin omfattar fel på bilen med undantag för eftermonterad extrautrustning som radio, bandspelare, motorvärmare, kupévärmare, larm och dylikt.
 • Garantin gäller inte för fel som orsakas av olyckshändelser, vanvård, onormal användning eller ändringar av bilen.
 • Garantin gäller inte heller om kunden inte har följt tillverkarens skötsel- och serviceinstruktioner.

Reklamation

 • Om konsumenten vill åberopa garantin på grund av ett fel på bilen ska han eller hon snarast möjligt kontakta Autocentralen AB.
 • Reklamationen måste göras inom skälig tid och inom garantins giltighetstid.
 • Om reklamationen är ogrundad kan Autocentralen AB debitera kunden för kostnader för besiktning eller liknande undersökning.